Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Polskamp B.V., hierna te noemen: “Polskamp”.
1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij van Polskamp wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Polskamp, dan wel met de schriftelijke toestemming van Polskamp worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.
1.3 Alle offertes van Polskamp zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen Polskamp en koper zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door Polskamp worden aanvaard.
1.4 Wijzigingen van een eenmaal totstandgekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover Polskamp deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Prijzen

2.1 Prijsopgaven van Polskamp alsmede de met Polskamp overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is Polskamp gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te
verhogen.

3. Levering

3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.
3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve Polskamp hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
3.4 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Polskamp gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening
en risico van de koper.

4. Reclames

4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper terzake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.
4.2 Reclames worden door Polskamp enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen 24 uur na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij Polskamp zijn ingediend.
4.3 Indien Polskamp een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Polskamp de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Polskamp retourneren, zulks na voorafgaande
toestemming van Polskamp. Polskamp is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.
4.4 Koper dient de door Polskamp geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Polskamp zijn ingediend.
4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.
4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Polskamp nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Polskamp uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Polskamp zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
5.2 Van overmacht aan de zijde van Polskamp is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Polskamp na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Polskamp of van een onderneming waarvan Polskamp de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Polskamp ontstaan. Polskamp zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de koper melden.
5.3 Polskamp is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Polskamp is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.
5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Polskamp niet aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Polskamp tot aan het moment waarop de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Polskamp zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van Polskamp op koper waarvoor Polskamp krachtens artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de koper gehouden de door Polskamp geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd en individualiseerbaar als eigendom van Polskamp te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Polskamp ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan. Indien koper de door Polskamp geleverde zaken niet gescheiden van andere zaken en geïdentificeerd en individualiseerbaar houdt als eigendom van Polskamp, dan worden alle bij koper aanwezige zaken van dezelfde soort als de door Polskamp geleverde zaken vermoed in eigendom toe te behoren aan Polskamp.
6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Polskamp gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Polskamp heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Polskamp zullen worden overgedragen.
6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Polskamp gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Polskamp eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.
6.5 Polskamp verschaft aan koper op het moment dat koper jegens Polskamp aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Polskamp zich tot levering heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Polskamp, mede ten behoeve van andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die Polskamp op koper heeft. Koper vestigt hierbij ten behoeve van Polskamp een eerste pandrecht op de door Polskamp in eigendom onder voorbehoud van pandrecht aan koper geleverde zaken, welk pandrecht Polskamp hierbij aanvaardt. Koper verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen beperkte rechten en/of beslagen rusten.

 

 

7. Emballage

7.1 Indien Polskamp verpakkings- en of vervoersmaterialen ter beschikking stelt voor de levering van goederen, waarbij onder verpakkings- en vervoersmaterialen worden verstaan: al het transportmateriaal, pallets, kratten en of bakken ten behoeve van de verpakking van goederen en het vervoer van goederen naar koper, zal koper deze verpakkings- en vervoersmaterialen binnen de voor de betreffende goederen gebruikelijke termijn, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na de datum van levering, aan Polskamp retourneren. Polskamp is gerechtigd aan koper een redelijke statiegeldvergoeding en of gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor gebruikte verpakkings- en vervoersmaterialen. Polskamp blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ter beschikking gestelde verpakkings- en vervoersmaterialen.
7.2 Zonder de schriftelijke toestemming van Polskamp is koper niet toegestaan de verpakkings- en vervoersmaterialen voor eigen gebruik en of andere doeleinden aan te wenden danwel aan derden in gebruik af te staan of aan derden ter beschikking te stellen.
7.3 Indien Polskamp aan koper een overzicht stuurt van de verpakkings- en vervoersmaterialen die koper blijkens de administratie van Polskamp onder zich heeft, dan dient koper binnen 14 dagen na de datum vermeld op het overzicht melding te maken bij Polskamp over enige onjuistheid in het door Polskamp verstrekte overzicht, bij gebreke waarvan koper tegenover Polskamp is gebonden aan het overzicht van Polskamp.
7.4 Indien voor, tijdens of na de levering van goederen schade ontstaat aan verpakkings- en vervoersmaterialen, is Polskamp gerechtigd de herstelkosten in rekening te brengen aan koper. Indien naar het oordeel van Polskamp sprake is van onherstelbare schade of indien sprake is van verlies, heeft Polskamp het recht aanspraak te maken op de vervangingswaarde van de verpakkings- en vervoersmaterialen. Onder “verlies” wordt ook verstaan de situatie waarin de verpakkings- en vervoersmaterialen binnen 30 dagen na de datum van de factuur voor de bewuste leverancier niet aan Polskamp zijn geretourneerd.

8. Betaling

8.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.
8.2 Polskamp is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Polskamp zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet
zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Polskamp gesloten overeenkomst.
8.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.
8.4 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Polskamp het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is Polskamp gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Polskamp (te harer keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,– exclusief b.t.w.

9. Opeisbaarheid en ontbinding

9.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van Polskamp op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft Polskamp in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door Polskamp geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.
9.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan Polskamp verschuldigde ten gevolge.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens grove schuld is Polskamp nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.
10.2 Ingeval van aansprakelijkheid van Polskamp is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Polskamp wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Polskamp geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
10.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen Polskamp en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag mist toepassing.
11.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de statutaire zetel van Polskamp is gelegen.